План за четене на Библията

Тематичен / ден 71

Стар Завет

Числа

19

Вода за очистване


1 И Господ говори на Мойсей и Аарон, казвайки: 2 Ето повелението на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израиляните да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда, и на която не е слаган ярем; 3 и да я дадете на свещеника Елеазар, и той да я изведе вън от стана, за да я заколят пред него. 4 Тогава свещеникът Елеазар, като вземе от кръвта ѝ с пръста си, да поръси седем пъти с нея към предната част на шатъра за срещане. 5 И да изгорят телицата пред него: кожата ѝ, месото ѝ и кръвта ѝ с изпражненията ѝ да изгорят. 6 После свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена вълна и да ги хвърли върху горящата юница. 7 Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си с вода и след това може да влезе в стана, и свещеникът да бъде нечист до вечерта. 8 Така и онзи, който я е изгорил, нека изпере дрехите си с вода и да окъпе тялото си с вода, и да бъде нечист до вечерта. 9 Тогава един чист човек да събере пепелта от телицата и да я остави вън от стана на чисто място. Пепелта да се пази за обществото израиляни, за да се направи с нея вода за очистване от грях. 10 И онзи, който събере пепелта от телицата, да изпере дрехите си, и той също ще бъде нечист до вечерта. Това ще бъде вечен закон за израиляните и за пришълците, които живеят сред тях.
11 Който се допре до мъртво човешко тяло, ще бъде нечист седем дни. 12 С тази вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден; тогава ще бъде чист; но ако не се очисти на третия и на седмия ден, не ще бъде чист. 13 Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек и не се очисти, той осквернява Господнята скиния; този човек да се изтреби от Израил; той да бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още по него. 14 Ето и закона, когато някой умре в шатър: всички, които влизат в шатъра и всички, които се намират в шатъра, да бъдат нечисти седем дни; 15 и всеки непокрит съд, който е без превързана покривка, е нечист. 16 И който се допре на полето до някой убит с меч или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дни.
17 А за очистване на нечистия нека вземат в съд от пепелта на телицата, изгорена в жертва за грях и да полеят на нея течаща вода. 18 Тогава чист човек да вземе исоп и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всичките вещи и човеците, които се намират там. Той трябва да поръси и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб. 19 И чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава нека изпере дрехите си и нека се окъпе във вода, и вечерта ще бъде чист. 20 А онзи, който, като е нечист, не се очисти, трябва да се изтреби от обществото, понеже е осквернил Господнето светилище; той не е поръсен с очистителната вода и е нечист. 21 И това да им бъде вечен закон: Който е ръсил с очистителната вода, също да изпере дрехите си; и който се допре до очистителната вода, ще бъде нечист до вечерта; 22 и всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто; и който се допредо това нещо, да бъде нечист до вечерта.
© Библейска лига - България

20

Вода от канарата


1 И в първия месец дойдоха израиляните, цялото общество, в Цинската пустиня; и народът остана в Кадеш. Там умря Мариам и там бе погребана.
2 А вода нямаше за обществото, тъй че людете се събраха против Мойсей и против Аарон. 3 Те се скараха с Мойсей и казваха: О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа! 4 Защо доведохте Господнето общество в тази пустиня, да измрем в нея ние и добитъкът ни? 5 И защо ни изкарахте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място ни за сеене, ни за смокини, ни за лозя, ни за нарове, нито има вода за пиене?
6 Тогава Мойсей и Аарон излязоха от присъствието на обществото и отидоха при входа на шатъра за срещане, където и паднаха по лице; и Господнята слава им се яви. 7 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 8 Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им.
9 И тъй, Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, както Той му заповяда; 10 и, като свикаха Мойсей и Аарон обществото пред канарата, Мойсей им каза: Чуйте сега, вие бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара? 11 Тогава Мойсей вдигна ръка и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода, та обществото пи и добитъкът им пи.
12 Но Господ каза на Мойсей и Аарон: Понеже не Ми повярвахте, за да Ме осветите пред израиляните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. 13 Това е водата на Мерива, защото израиляните се препираха с Господа и Той се освети сред тях.
Едом отказва да пусне Израил да премине през земите му
14 След това Мойсей изпрати посланици от Кадеш до едомския цар да му кажат: Така говори брат ти Израил: Ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха; 15 как бащите ни слязоха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни, 16 и как, когато ние извикахме към Господа, Той чу гласа ни и изпрати един Ангел, та ни изведе от Египет; и ето ни в Кадеш, град в края на твоите предели. 17 Позволи ни да минем през земята ти. Няма да минем по нивята или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; но ще вървим по царския главен път; няма да се отбием ни надясно, ни наляво, докато не преминем твоите предели. 18 Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми; да не би да изляза с меч против тебе. 19 А израиляните му рекоха: Ние ще минем по царския главен път; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само пешком да премина и нищо друго. 20 А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много люде и със силна ръка. 21 Така Едом отказа да пусне Израил да мине през пределите му; затова Израил се отвърна от него.

Смъртта на Аарон


22 И така, израиляните, цялото общество, отпътуваха от Кадеш и дойдоха при планината Ор.
23 Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон на планината Ор, при границите на Едомската земя, казвайки: 24 Аарон ще се прибере при предците си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израиляните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата на Мерива. 25 Вземи Аарон и сина му Елеазар и заведи ги на планината Ор; 26 и съблечи от Аарон одеждите му, и облечи с тях сина му Елеазар; и Аарон ще се прибере при людете си и ще умре там. 27 И Мойсей стори както Господ заповяда; те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество. 28 И Мойсей съблече от Аарон одеждите му, и облече с тях сина му Елеазар; и Аарон умря там навръх планината; а Мойсей и Елеазар слязоха от планината. 29 И като видя цялото общество, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплаква Аарон тридесет дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

2

Исус превръща водата във вино


1 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. 2 И Исус, и учениците Му бяха поканени на сватбата. 3 И когато се свърши виното, майката на Исуса Му каза: Вино нямат. 4 А Исус ѝ каза: Какво има между Мене и тебе, жено? Часът Ми още не е дошъл. 5 Майка Му каза на слугите: Каквото ви рече, сторете. 6 А там имаше шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай, които побираха по две или три мери. 7 Исус им каза: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре. 8 Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха. 9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше (но слугите, които бяха налели водата, знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: 10 Всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното – след като се понапият; ти си задържал доброто вино досега. 11 Това извърши Исус в Кана Галилейска, ка то начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

Исус прочиства храма


12 След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни. 13 И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. 14 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тези, които седяха и разменяха пари; 15 и направи бич от върви, и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите и прекатури масите им; 16 и на тези, които продаваха гълъбите рече: Вдигнете тези оттука; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия. 17 Учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ще Ме изяде“. 18 По повод на това, юдеите, проговаряйки, Му рекоха: С какво знамение ще ни покажеш, че имаш власт тъй да постъпваш? 19 В отговор Исус им каза: Разрушете тоя храм, и за три дни ще го издигна. 20 А юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? 21 Но Той говореше за храма на тялото Си. 22 И тъй, когато беше възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието, и на словото, което Исус беше говорил.
23 И когато беше в Ерусалим, на Пасхата, през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше. 24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци 25 и защото Той нямаше нужда да Му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човека.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

90

1 Молитва на Божия човек Мойсей.
Господи, Ти си бил нам прибежище из род в род.
2 Преди да се родят планините,
си дал съществуване на земята и вселената,
отвека и довека Ти си Бог.
3 Обръщаш човека на пръст
и казваш: Върнете се, човешки чада.
4 Защото хиляда години са пред Тебе
като вчерашния ден, който е преминал,
и като нощна стража.
5 Като с порой ги завличаш;
те стават като сън;
сутрин са като трева, която пораства;
6 сутрин цъфти и пораства;
вечер се окосява и изсъхва.
7 Защото довършваме се от Твоя гняв
и от негодуванието Ти сме смутени.
8 Положил си беззаконията ни пред Себе Си,
скришните ни грехове в светлината на лицето Си.
9 Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти;
свършваме годините си като въздишка.
10 Дните на живота ни са естествено седемдесет
години, или даже, където има сила, осемдесет години;
но и най-добрите от тях са труд и скръб,
защото бързо минават и ние отлитаме.
11 Кой знае силата на гнева Ти?
И негодуванието Ти, кой го свързва с дължимия на Тебе страх?
12 Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.
13 Върни се, Господи! Докога?
И дано се разкаеш за скърбите на слугите Си.
14 Насити ни рано с милостта Си,
за да се радваме и веселим през всичките си дни.
15 Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал,
и с годините, в които сме виждали зло.
16 Нека се яви Твоето дело на слугите Ти,
и Твоята слава върху чадата им.
17 И нека бъде върху нас благословението на Господа, нашия Бог;
и утвърждавай за нас делото на ръцете ни.
Да, делото на ръцете ни утвърждавай го.
© Библейска лига - България