План за четене на Библията

Тематичен / ден 76

Стар Завет

Числа

25

Моав съблазнява Израил


1 А докато Израил живееше в Ситим, мъжете започнаха да блудстват с дъщерите на Моав, 2 които ги канеха на жертвите на боговете си, и израиляните ядяха и се кланяха на боговете им. 3 Така Израил се привърза към Баал-Пеор; и Господният гняв пламна против Израил. 4 Тогава Господ каза на Мойсей: Хвани всичките първенци на народа, погуби ги и ги обеси през деня на показ пред Господа, за да се отвърне от Израил Господният яростен гняв. 5 И Мойсей рече на Израилевите съдии: Всеки от вас да убие онези от хората си, които са се привързали към Баал-Пеор. 6 Тогава един от израиляните дойде и доведе при братята си една мадиамка пред очите на Мойсей и пред цялото общество израиляни, докато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. 7 И когато Финехас, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, видя това, излезе изсред обществото, взе копие в ръката си, 8 и влезе след израилянина в спалнята, та прободе телата и на двамата – и на израилянина и на жената. Така морът престана сред израиляните. 9 Ала умрелите от мора бяха двадесет и четири хиляди души.
10 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 11 Финехас, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, отвърна гнева Ми от израиляните, като показа ревност сред тях, подобна на Моята; така Аз не изтребих израиляните в ревността Си. 12 Затова кажи му: Аз му давам Моя завет на мир; 13 ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израиляните. 14 А името на убития израилянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимри, син на Салу, първенец на един бащин дом от симеонците. 15 И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на племе и на един бащин дом в Мадиам.
16 След това Господ говори на Мойсей, казвайки: 17 Измъчвайте мадиамците и поразете ги, 18защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Пеор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на мора, наложен поради Пеор.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

7

Исус отива на Празника на шатроразпъването


1 След това Исус ходеше по Галилея; защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият. 2 А наближаваше юдейският празник Шатроразпъване. 3 Затова Неговите братя Му рекоха: Замини оттука и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш; 4 защото никой, който иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тези дела, яви Себе Си на света. 5 (Защото нито братята Му вярваха в Него.) 6 А Исус им каза: Моето време още не е дошло; а вашето време винаги е готово. 7 Вас светът не може да мрази; а Мене мрази, защото Аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. 8 Идете вие на празника; Аз няма още да ида на тоя празник, защото времето Ми още не е дошло. 9 И като им каза това, остана си в Галилея.
10 А когато братята Му отидоха на празника, тогава и Той отиде, не явно, а тайно някак си. 11 А юдеите Го търсеха на празника и казваха: Къде е Онзи? 12 И имаше за Него много глъчка между народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава народа. 13 Обаче никой не говореше открито за Него поради страха от юдеите.

Исус поучава по време на празника


14 Но като се преполовяваше вече празникът, Исус възлезе в храма и почна да поучава. 15 И юдеите се чудеха и казваха: Как знае Този книга, като не се е учил? 16 Исус в отговор им каза: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил. 17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря. 18 Който говори от себе си, търси своята си слава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истински и в Него няма неправда. 19 Не ви ли даде Мойсей закона? Но пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете? 20 Народът отговори: Бяс имаш. Кой иска да Те убие? 21 Исус в отговор им рече: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него. 22 Мойсей ви даде обрязването, (не че е от Мойсей, но от бащите); и в събота обрязвате човека. 23 Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Мойсеевият закон, на Мене ли се гневите, задето напълно изцелих човек в събота. 24 Не съдете по изглед, а съдете справедливо.

Исус ли е Христос?


25 Тогава някои от ерусалимците казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият? 26 Ето, Той явно говори, и нищо не Му казват. Да не би първенците положително да знаят, че Този е Помазаникът? 27 Обаче Този знаем откъде е; а когато дойде Помазаникът, никой няма да знае откъде е. 28 Затова Исус, като поучаваше в храма, извика, казвайки: И Мене познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате. 29 Аз Го познавам, защото съм от Него, и Той Ме е пратил. 30 И тъй, искаха да Го хванат; но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл. 31 Обаче мнозина от народа повярваха в Него, като казваха: Като дойде Помазаникът, нима ще извърши повече знамения от тези, които Този е извършил?
32 Фарисеите чуха, че така мълви народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат. 33 А Исус каза: Още малко време съм с вас и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил. 34 Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете. 35 На това юдеите рекоха помежду си: Къде ще отиде Този, че няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците? 36 Какво значат тези думи, които рече: Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете?
37 А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. 38 Който вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му, както рече Писанието. 39 А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото [Святият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. 40 Тогава някои от народа, които чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът. 41 Други казваха: Този е Помазаникът. Някои пък казваха: Нима от Галилея ще дойде Помазаникът? 42 Не рече ли Писанието, че Помазаникът ще дойде от Давидовото потомство и от градеца Витлеем, откъдето беше Давид? 43 И така възникна раздор относно Него между народа. 44 И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не сложи ръце на Него.

Неверието на юдейските ръководители


45 Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им рекоха: Защо не Го доведохте? 46 Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така [както Този Човек]. 47 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени? 48 Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите? 49 Но това простолюдие, което не знае закона, проклето е. 50 Никодим, който беше един от тях, (същият, който бе ходил при Него [нощем] по-рано), им каза: 51 Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере какво върши? 52 Те в отговор му рекоха: Да не си и ти от Галилея? Издири и виж, че от Галилея пророк не се издига.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи