План за четене на Библията

Тематичен / ден 78

Стар Завет

Числа

27

Дъщерите на Салпаад


1 Тогава дойдоха дъщерите на Салпаад, сина на Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, от семействата на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 2 Те застанаха пред Мойсей, пред свещеника Елеазар и пред първенците, и пред цялото общество при входа на шатъра за срещане и казаха: 3 Баща ни умря в пустинята; а той не беше от дружината на онези, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, но умря поради своя си грях; и нямаше синове. 4 Да изчезне ли името на баща ни от семейството му, защото не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни.
5 И Мойсей представи делото им пред Господа. 6 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 7 Право говорят Салпаадовите дъщери; непременно да им дадеш притежание от наследството между братята на баща им и да прехвърлиш върху тях наследството на баща им. 8 И говори на израиляните, казвайки: Ако умре някой, без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му. 9 Ако няма дъщеря, дайте наследството му на братята му. 10 Ако няма братя, дайте наследството му на бащините му братя. 11 Ако баща му няма братя, дайте наследството му на най-близкия му сродник от семейството му и той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израиляните, според както Господ заповяда на Мойсей.

Исус Навиев заема мястото на Мойсей


12 След това Господ рече на Мойсей: Изкачи се на планината Аварим и огледай земята, която съм дал на израиляните; 13 и като я огледаш, прибери се и ти при людете си, както се прибра брат ти Аарон; 14 защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението Ми да Ме осветите при водата пред тях. (Това е водата на Мерива при Кадеш в пустинята Цин.)
15 А Мойсей говори на Господа, казвайки: 16 Господ, Бог на духовете и на всяка плът, нека постави над това общество човек, 17 който да излиза и да влиза пред тях, който да ги извежда и въвежда, за да не бъде Господнето общество като овце без пастир.
18 И Господ каза на Мойсей: Вземи при себе си Исус, Навиевия син, човек в когото е Духът, и положи на него ръката си; 19 и като го представиш пред свещеника Елеазар и пред цялото общество, дай му заръка пред тях. 20 И възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израиляни. 21 Той да се отнася до свещеника Елеазар, който ще се допитва до Господа за него чрез Урим, и по неговата дума да излизат, и по неговата дума да влизат, той и всичките израиляни с него, и цялото общество.
22 И Мойсей стори, както му заповяда Господ; взе Исус и го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество; 23 и като положи ръцете си на него, даде му заръка, както Господ заповяда чрез Мойсей.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

9

Исус изцелява човек, сляп по рождение


1 И когато заминаваше, видя един сляпороден човек. 2 И учениците Му Го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? 3 Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. 4 Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докато е ден; иде нощ, когато никой не може да работи. 5 Когато съм в света, светлина съм на света. 6 Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му; 7 и рече му: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи: пратен). И тъй, той отиде, уми се и дойде прогледнал.
8 А съседите и онези, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, казваха: Не е ли тоя, който седеше и просеше? 9 Едни казваха: Той е; други казваха: Не, а прилича на него. Той каза: Аз съм. 10 Затова му рекоха: Тогава как ти се отвориха очите? 11 Той отговори: Човекът, Който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и рече ми: Иди на Силоам и умий се. И тъй, отидох, и като се умих, прогледнах. 12 Тогава му рекоха: Къде е Той? Казва: Не зная.

Фарисеите разследват изцелението


13 Заведоха при фарисеите някогашния слепец. 14 А беше събота, когато Исус направи калта и му отвори очите. 15 И тъй, пак го питаха и фарисеите как е прогледнал. И той им рече: Кал сложи на очите ми, умих се и гледам. 16 Затова някои от фарисеите казваха: Този Човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им. 17 Казват пак на слепеца: Ти какво казваш за Него, като ти е отворил очите? И той рече: Пророк е. 18 Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и е прогледнал, докато не повикаха родителите на прогледналия, 19 та ги попитаха, казвайки: Този ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда? 20 Родителите в отговор казаха: Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп; 21 а сега как вижда, не знаем; или кой му е отворил очите, не знаем; него питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си. 22 Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите; понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би Го признал, че е Помазаникът. 23 По тази причина родителите му казаха: Той е на възраст, него питайте. 24 И тъй, повикаха втори път човека, който беше сляп, и му казаха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че Този Човек е грешник. 25 А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам. 26 Затова му казаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите? 27 Отговори им: Казах ви ей сега, и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици? 28 Тогава те го изругаха, казвайки: Ти си Негов ученик; а ние сме Мойсееви ученици. 29 Ние знаем, че на Мойсей Бог е говорил, а Този не знаем откъде е. 30 Човекът в отговор им каза: Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. 31 Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша. 32 А пък от века не се е чуло да е отворил някой очи на сляпороден човек. 33 Ако не беше Тоя Човек от Бога, не би могъл нищо да стори. 34 Те в отговор му казаха: Ти цял в грехове си роден, и нас ли учиш? И го изпъдиха вън.

Духовна слепота


35 Чу Исус, че го изпъдили вън и като го намери, рече: Ти вярваш ли в Божия Син? 36 Той в отговор рече: А кой е Той, Господи, за да вярвам в Него? 37 Исус му рече: И видял си Го, и Който говори с тебе, Той е. 38 А той рече: Вярвам, Господи; и поклони Му се. 39 И Исус рече: За съд дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. 40 Ония от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, казаха Му: Да не сме и ние слепи? 41 Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи