План за четене на Библията

Тематичен / ден 79

Стар Завет

Числа

28

Всекидневни приноси


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Заповядай на израиляните: Внимавайте да Ми принасяте на определеното време Моите приноси, хляба Ми за благоуханна жертва на Мене чрез огън.
3 И кажи им: Ето приноса чрез огън, който ще принасяте на Господа: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за постоянно всеизгаряне. 4 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш вечер; 5 а за хлебен принос – една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток дървено масло. 6 Това е постоянно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоуханна жертва чрез огън на Господа. 7 И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне; в светилището да възливаш силно питие за възлияние на Господа. 8 А другото агне да принасяш привечер; както утринния хлебен принос и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън на Господа.

Съботни приноси


9 А в съботен ден да принасяте две едногодишни агнета без недостатък и две десети от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос, с възлиянието му. 10 Това е всеизгарянето за всяка събота, освен постоянното всеизгаряне с възлиянието му.

Месечни приноси


11 При новолунията да принасяте за всеизгаряне на Господа две телета, един овен и седем едногодишни мъжки агнета без недостатък; 12 и за всеко теле три десети от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; и за единия овен две десети от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 13 и за всяко агне по една десета от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос. Това е всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа. 14 А възлиянието им да бъде вино, половин ин за телето, една трета ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината. 15 И освен постоянното всеизгаряне, да се принася на Господа в принос за грях един козел с възлиянието му.

Пасхата


16 На четиринадесетия ден от първия месец е Господнята Пасха, 17 а на петнадесетия ден от този месец е празник; седем дни да се яде безквасен хляб. 18 На първия ден да има свято събрание и да не вършите никаква обичайна работа; 19 а да принасяте жертва чрез огън за всеизгаряне на Господа – две телета, един овен и седем едногодишни мъжки агнета без недостатък. 20 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло; три десети от ефа да принасяте за телето, две десети за овена; 21 и по една десета от ефа да принасяш за всяко от седемте агнета; 22 и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас. 23 Това да принасяте в прибавка на утринното всеизгаряне, което е постоянно всеизгаряне. 24 Така да принасяте храната всеки ден през седемте дни за благоуханна жертва чрез огън на Господа; това да се принася с възлиянието му в прибавка на постоянното всеизгаряне. 25 А на седмия ден да имате свято събрание и да не вършите никаква обичайна работа.

Празникът на седмиците


26 Също и в деня на първите плодове, когато принасяте нов хлебен принос на Господа през празника на седмиците, да имате свято събрание и да не вършите никаква обичайна работа. 27 И за благоухание на Господа да принасяте във всеизгаряне две телета, един овен и седем едногодишни мъжки агнета. 28 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло – три десети от ефа за всяко теле, две десети за единия овен 29 и по една десета за всяко от седемте агнета; 30 и един козел, за да се извърши умилостивение за вас. 31 Това да принасяте (без недостатък да бъдат) с възлиянието им в прибавка на постоянното всеизгаряне с хлебния му принос.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

10

Пастирът и неговото стадо


1 Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача отдругаде, той е крадец и разбойник. 2 А който влиза през вратата, овчар е на овцете. 3 На него вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име, и ги извежда. 4 Когато е изкарал всичките, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. 5 А чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите. 6 Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.
7 Тогава Исус пак им каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете. 8 Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. 9 Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. 10 Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно. 11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. 12 Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. 13 Той бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овцете. 14 Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите Мене познават, 15 също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. 16 И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир. 17 Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Отца Си.
19 Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите. 20 Мнозина от тях казваха: Бяс има и луд е; защо Го слушате? 21 Други казваха: Тези думи не са на човек, хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?

Неверието на юдеите


22 И настъпи в Ерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима; 23 и Исус ходеше в Соломоновия трем на храма. 24 Тогава юдеите Го заобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Помазаникът, кажи ни ясно. 25 Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелстват за Мене. 26 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце. 27 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват. 28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. 30 Аз и Отец едно сме. 31 Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият. 32 Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни? 33 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство и защото Ти, като си човек, правиш Себе Си Бог. 34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз рекох, богове сте вие“? 35 Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово (и написаното не може да се наруши), 36 то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казва те ли: Богохулстваш, защото рекох: Аз съм Божий Син? 37 Ако не върша делата на Отца Си, недейте Ми вярва; 38 но ако ги върша, то, макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене и Аз в Отца. 39 Пак искаха да Го хванат; но Той избяга от ръцете им.
40 И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-преди кръщаваше, и остана там. 41 И мнозина дойдоха при Него; и казваха: Йоан не извърши никое знамение; но всичко, което каза Йоан за Този беше истинно. 42 И там мнозина повярваха в Него.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи