План за четене на Библията

Тематичен / ден 83

Стар Завет

Числа

32

Племената отвъд Йордан


1 А рувимците и гадците имаха твърде много добитък; и когато видяха, че Язирската земя и Галаадската земя са места за добитък, 2 гадците и рувимците дойдоха и говориха на Мойсей, на свещеника Елеазар и на първенците на обществото, казвайки: 3 Атарот, Девон, Язир, Нимра, Есевон, Елеала, Севам, Нево и Веон, 4 земята, която Господ порази пред Израилевото общество, е земя за добитък; а слугите ти имат добитък. 5 Затова, казаха, ако сме придобили твоето благоволение, нека се даде тази земя на слугите ти за притежание; не ни превеждай през Йордан.
6 А Мойсей рече на гадците и на рувимците: Братята ви да идат на бой, а вие тук да седите? 7 Защо обезсърчавате сърцата на израиляните, та да не преминат в земята, която Господ им е дал? 8 Така сториха бащите ви, когато ги изпратих от Кадеш-Варни да огледат земята; 9 стигнаха до долината Ешкол и, като видяха земята, обезсърчиха израиляните да не влязат в земята, която Господ им бе дал. 10 И в онзи ден гневът на Господа пламна, и Той се закле: 11 Ни един от онези мъже, от двадесет години и нагоре, които излязоха от Египет, няма да види земята, за която съм се клел на Авраам, Исаак и Яков, защото не Ме последваха с цялата си душа, 12 освен Халев, сина на кенезееца Ефони, и Исус, Навиевия син, защото те последваха Господа с цялата си душа. 13 Гневът на Господа пламна против Израил и Той ги прати да се скитат в пустинята четиридесет години, докато се довърши изцяло онова поколение, което беше сторило зло пред Господа. 14 И ето, вместо бащите си, издигнахте се вие, люпило на грешници, и ще разпалите още повече пламъка на Господния гняв против Израил. 15 Защото, ако вие се отвърнете от Него, Той ще ги остави отново в пустинята; и така вие ще станете причина да погине целият този народ.
16 Но те се приближиха при Мойсей и казаха: Ще съградим тук огради за добитъка си и градове за децата си; 17 а самите ние сме готови да вървим въоръжени пред израиляните, докато ги заведем до мястото им; и децата ни ще останат в укрепените градове, за да са в безопасност от местните жители. 18 Няма да се върнем по домовете си, докато израиляните не наследят всеки наследството си. 19 Защото ние няма да наследим с тях отвъд Йордан и по-нататък, понеже нашето наследство ни се падна отсам Йордан на изток.
20 Тогава Мойсей им каза: Ако направите това, ако отидете въоръжени на бой пред Господа, 21 ако всички въоръжени преминете Йордан пред Господа, докато изгони Той враговете Си пред Себе Си, 22 и земята се завладее пред Господа, а след това се върнете, тогава ще бъдете невинни пред Господа и пред Израил, и ще имате тази земя за притежание пред Господа. 23 Но ако не направите така, ето, ще съгрешите пред Господа; и да знаете, че грехът ви ще ви намери. 24 Съградете градове за децата си и огради за овцете си и сторете това, което изрекохте с устата си.
25 И гадците и рувимците говориха на Мойсей: Слугите ти ще сторят, както господарят ни заповяда. 26 Децата ни, жените ни, стадата ни и всичкият ни добитък ще останат тук в Галаадските градове; 27 а слугите ти, всички въоръжени като войници, ще отидат пред Господа на бой, както господарят ни каза. 28 Тогава Мойсей даде заповед за тях на свещеника Елеазар, на Исус Навин и на началниците на бащините домове от племената на израиляните. 29 Мойсей им каза: Ако гадците и рувимците преминат с вас Йордан, всички въоръжени за бой пред Господа, и се завладее земята пред вас, тогава ще им дадете Галаадската земя за притежание. 30 Но ако не щат да преминат с вас въоръжени, тогава да вземат наследство между вас в Ханаанската земя. 31 И гадците и рувимците в отговор казаха: Както рече Господ на слугите ти, така ще сторим. 32 Ние ще заминем въоръжени пред Господа в Ханаанската земя, за да притежаваме наследството си отсам Йордан. 33 И тъй, Мойсей им даде, на гадците, на рувимците и на половината от племето на Йосифовия син Манасия, царството на аморейския цар Сихон и царството на васанския цар Ог, земята заедно с градовете в пределите ѝ, и градовете наоколо.
34 И гадците съградиха Девон, Атарот, Ароир, 35 Атротсофан, Язир, Йогвея, 36 Бет-Нимра и Бет-Аран – укрепени градове и огради за овце.
37 А рувимците съградиха Есевон, Елеала, Кириатаим, 38 Нево и Баал-Меон (с променени имена), и Севам; и преименуваха градовете, които съградиха. 39 И потомците на Манасиевия син, Махир, отидоха в Галаад, завладяха го и изпъдиха аморейците, които бяха в него. 40 Затова Мойсей даде Галаад на Махир, Манасиевия син, и той се засели в него. 41 А Манасиевият син Яир отиде и завладя градовете му, и ги наименува Хаввот-Яир. 42 И Ноба отиде и превзе Кенат и селата му, и го наименува Ноба по своето име.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

14

Исус утешава Своите ученици


1 Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. 2 В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. 3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие. 4 И вие знаете закъде отивам и пътя [знаете].

Исус, Пътят към Отца


5 Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как да знаем пътя? 6 Исус му казва: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. 7 Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели. 8 Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. 9 Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ни Отца? 10 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела. 11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ми поради самите дела. 12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца. 13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. 14 Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.

Исус обещава Святия Дух


15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. 16 И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас довека. 17 Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. 18 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. 19 Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие ще Ме виждате; понеже Аз живея, и вие ще живеете. 20 В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас. 21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си на него. 22 Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света? 23 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го люби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. 24 Който не Ме люби, не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.
25 Това ви изговорих, докато още съм с вас. 26 А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. 28 Чухте как Аз ви казах: Отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали, че отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене. 29 И сега ви казах това, преди да е станало, та, когато стане, да повярвате. 30 Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [тоя] свят. Той няма нищо в Мене; 31 но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи