План за четене на Библията

Тематичен / ден 84

Стар Завет

Числа

33

Етапи в пътуванията на Израил


1 Ето становете по време на странстванията на израиляните, когато излязоха от Египетската земя според бойните си дружини, под началството на Мойсей и Аарон. 2 По Господне повеление Мойсей записа местата на становете им по време на тяхното странстване; и ето техните станове според странстванията им.
3 На петнадесетия ден от първия месец, на сутринта след пасхата, израиляните излязоха от Раамсес неустрашимо пред очите на всичките египтяни, 4 докато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съд.) 5 И израиляните, като отпътуваха от Раамсес, разположиха стан в Сокхот. 6 Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята. 7 Като отпътуваха от Етам, върнаха се към Пи-Хахирот, който е срещу Баал-Цефон, и разположиха стан срещу Мигдол. 8 А когато отпътуваха от Пи-Хахирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха три дни през пустинята Етам и разположиха стан в Мера. 9 А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извора и седемдесет палмови дървета и там разположиха стан. 10 Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червено море. 11 Като отпътуваха от Червено море, разположиха стан в пустинята Син. 12 Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка. 13 Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус. 14 Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рефидим, където нямаше вода да пият людете. 15 Като отпътуваха от Рефидим, разположиха стан в Синайската пустиня. 16 Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-Хатаава. 17 Като отпътуваха от Киврот-Хатаава, разположиха стан в Хацерот. 18 Като отпътуваха от Хацерот, разположиха стан в Ритма. 19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес. 20 Като отпътуваха от Римон-Фарес, разположиха стан в Ливна. 21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса. 22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата. 23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан на хълма Сафер. 24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада. 25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот. 26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат. 27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара. 28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка. 29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона. 30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот. 31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан. 32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад. 33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Йотвата. 34 Като отпътуваха от Йотвата, разположиха стан в Еврона. 35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Ецион-Гебер. 36 Като отпътуваха от Ецион-Гебер, разположиха стан в Кадеш, който е в пустинята Цин. 37 А като отпътуваха от Кадеш, разположиха стан в планината Ор, при пределите на Едомската земя.
38 И по Господне повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там в четиридесетата година от изхода на израиляните от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца. 39 Аарон беше на сто двадесет и три години, когато умря на планината Ор.
40 И арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израиляните. 41 А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Цалмона. 42 Като отпътуваха от Цалмона, разположиха стан във Финон. 43 Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот. 44 Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-Аварим, на Моавската граница. 45 Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-Гад. 46 Като отпътуваха от Девон-Гад, разположиха стан в Алмон-Дивлатаим. 47 Като отпътуваха от Алмон-Дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево. 48 А като отпътуваха от планините Аварим, разположиха стан на Моавските полета при Йордан, срещу Ерихон. 49 При Йордан разположиха стан от Бет-Есимот до Абел-Ситим, на Моавските полета.
50 Тогава Господ говори на Мойсей на Моавските полета при Йордан, срещу Ерихон, казвайки: 51 Кажи на израиляните: Когато минете през Йордан в Ханаанската земя, 52 изгонете пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли и съборете всичките им оброчища. 53 И завладейте земята, и заселете се в нея; защото на вас съм дал тази земя в наследство. 54 И да разделите земята с жребий между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всекиго наследството да бъде там, където му падне жребият. Според бащините си племена да наследите. 55 Но ако не изгоните пред себе си жителите на земята, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат трън в очите ви и бодил в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете. 56 Освен това, онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

15

Лозата и пръчките


1 Аз съм истинската лоза и Отец Ми е земеделецът. 2 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. 3 Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. 4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. 5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. 6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. 7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 8 В това се прославя Отец Ми да давате много плод; и така ще бъдете Мои ученици. 9 Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. 10 Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. 11 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
12 Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. 13 Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. 14 Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. 15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца Си. 16 Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. 17 Това ви заповядвам: да се любите един друг.

Светът мрази учениците


18 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене е намразил преди вас. 19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. 20 Помнете думата, която ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. 21 Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил. 22 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега обаче нямат извинение за греха си. 23 Който мрази Мене, мрази и Отца Ми. 24 Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене, и Отца Ми. 25 Но това става, за да се изпълни писаното в закона им слово: „Намразиха Ме без причина“. 26 А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене. 27 Но и вие свидетелствате, защото сте били с Мене отначало.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи