План за четене на Библията

Тематичен / ден 90

Стар Завет

Второзаконие

4

Заповед за послушание


1 Сега слушай, Израилю, по-веленията и законите, които ви уча да следвате, за да живеете и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ, Бог на бащите ви. 2 Да не прибавяте нищо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам. 3 Очите ви са видели какво направи Господ поради Баал-Пеор; защото Господ, вашият Бог, изтреби изсред вас всички, които се поведоха по Баал-Пеор. 4 А вие, които сте се привързали към Господа, вашия Бог, всички сте живи днес. 5 Ето, аз ви научих на повеленията и законите, както ми заповяда Господ, моят Бог, за да постъпвате според тях в земята, в която влизате, за да я наследите. 6 И тъй, пазете и изпълнявайте ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тези повеления, ще рекат: Ето, от мъдри и разумни люде е този велик народ. 7 Защото кой народ е толкова велик, че да има бог тъй близо до себе си, колкото Еова, нашият Бог, е близо до нас всеки път, когато Го призоваваме? 8 Или кой народ е толкова велик, че да има такива справедливи повеления и закони, какъвто е целият този закон, който излагам пред вас днес? 9 Само внимавай за себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би те да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците си; 10 помни деня, в който ти застана пред Господа, твоя Бог, на Хорив, когато Господ ми каза: Събери Ми людете и ще им дам да чуят думите Ми, за да се научат да се боят от Мене през цялото време, докато живеят на земята, и те да учат чадата си на това. 11 Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън досред небето, и имаше тъмнина, облак и мрак.
12 Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ; само глас чухте. 13 И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да изпълнявате, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи. 14 И в онова време Господ ми заповяда да ви науча на повеления и закони, за да ги спазвате в земята, в която отивате, за да я притежавате.

Забрана на идолопоклонството


15 Внимавайте добре за себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори при Хорив изсред огъня, вие не видяхте никакъв образ), 16 да не би да се развратите и да си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена, 17 подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети в небето, 18 подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята. 19 И да не би, като повдигнеш очи към небето, и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се подмамиш, да им се кланяш и да им служиш, на тях, които Господ, твоят Бог, е отредил за всички народи под цялото небе. 20 А вас взе Господ и ви изведе от железарската пещ, от Египет, да Му бъдете народ за наследство, както сте и днес.
21 При това Господ се разгневи на мене заради вас и се закле да не премина Йордан и да не вляза в онази хубава земя, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство. 22 Аз да умра в тази земя; да не премина Йордан; а вие ще преминете и ще завладеете онази хубава земя.
23 Внимавайте за себе си да не забравяте завета, който Господ, вашият Бог, сключи с вас; и да не си правите идол, подобие на нещо, което Господ, твоят Бог, ти е забранил; 24 защото Господ, твоят Бог, е огън пояждащ, Бог ревнив.
25 Когато ви се родят чада и внуци, и сте живели дълго време на земята, ако се развратите и направите идол, образ на нещо, и правите зло пред Господа, твоя Бог, и Го разгневите, 26 днес призовавам за свидетели против вас небето и земята, че непременно скоро ще изчезнете от земята, за превземането на която преминавате Йордан; няма да живеете дълго време в нея, а ще бъдете изтребени. 27 Господ ще ви разпръсне между племената и ще останете малочислени между онези народи, сред които Господ ще ви отведе. 28 Там ще служите на богове, дело на човешки ръце, на дърво и камък, които нито виждат, нито чуват, нито ядат, нито миришат. 29 Но ако оттам потърсиш Господа, твоя Бог, ще Го намериш, ако Го потърсиш с цялото си сърце и с цялата си душа. 30 Когато се намериш в скръб и всичко това те постигне, ако най-после се обърнеш към Господа, твоя Бог, и послушаш гласа Му, 31 то, понеже Господ, твоят Бог, е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти. 32 Защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди тебе, от деня, когато Бог създаде човека на земята, и попитай от единия край на небето до другия: ставало ли е такова нещо, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него? 33 Чувал ли е някой друг народ Божият глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да остане жив? 34 Опитвал ли се е някой бог да дойде да си вземе народ от друг народ чрез изпитания, знамения и чудеса, чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез големи ужаси, чрез всичко, което Господ, вашият Бог, е сторил за вас в Египет пред очите ви? 35На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Еова, Той е Бог, и няма друг освен Него. 36За да те научи, Той ти даде да чуеш гласа Му от небето и ти показа на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня. 37И понеже Той обичаше бащите ти, затова избра тяхното потомство след тях, и с присъствието Си и с голямата Си сила те изведе от Египет, 38за да изгони пред тебе народи, по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в земята им и да ти я даде в наследство, както прави днес. 39И тъй, познай днес и вложи в сърцето си, че Еова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг. 40И пазѝ повеленията Му и заповедите Му, които днес ти заповядвам, за да благоденстваш ти и потомците ти след тебе, и завинаги да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

Градове-прибежища


41 Тогава Мойсей отдели три града на изток от Йордан, към изгрева на слънцето, 42за да прибягва там онзи убиец, който убие ближния си погрешка, без да го е мразел по-рано, и, като побегне в един от тези градове, да остане жив. 43Те бяха: Безер в пустинята, в равнинната земя на рувимците: Рамот в Галаад, в земята на гадците; и Голан във Васан, в земята на манасийците.

Въвеждане в закона


44 И ето закона, който Мойсей изложи пред израиляните; 45 ето заповедите, повеленията и законите, които Мойсей даде на израиляните, когато бяха излезли от Египет, 46 на изток от Йордан, в долината срещу Бет-Пеор, в земята на аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон, когото Мойсей и израиляните поразиха, след като бяха излезли от Египет, 47 като превзеха земята му и земята на васанския цар Ог, двамата аморейски царе, които бяха на изток от Йордан, към изгрева на слънцето, 48 от Ароир, който е при устието на река Арнон, до планината Сион, (която е Хермон), 49 и цялата Араба на изток от Йордан до морето на Араба под склоновете на Фасга.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

21

Исус и чудният улов на риба


1 След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: 2 там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевитесинове и други двама от учениците Му. 3 Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през онази нощ не уловиха нищо. 4 А като се разсъмваше вече, Исус застана на брега; учениците обаче не познаха, че е Исус. 5 Исус им казва: Момчета, имате ли риба? Отговориха Му: Нямаме. 6 А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. И те хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риба. 7 Тогава онзи ученик, когото обичаше Исус, казва на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото. 8 А другите ученици дойдоха в ладията (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти) и влачеха мрежата с рибата. 9 И като излязоха на сушата, видяха там жарава и риба сложена на нея, и хляб. 10 Исус им каза: Донесете от рибите, които сега уловихте. 11 Симон Петър се качи на ладията, та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и при все че бяха толкова, мрежата не се съдра. 12 Исус им каза: Елате да закусите. (И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? Понеже знаеха, че е Господ.) 13 Дойде Исус, взе хляба и им даде, също и рибата. 14 Това беше вече третият път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите.

Исус възстановява Петър


1 5А като позакусиха, Исус казва на Симон Петър: Симоне Йонов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тези? Казва Му: Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. 16 Пак му казва втори път: Симоне Йонов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси овцете Ми. 17 Казва му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се наскърби, загдето трети път му каза: Обичаш ли Ме? И Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми. 18 Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва, и ще те води, където не искаш. 19 А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, каза му: Върви след Мене. 20 Петър, обръщайки се, видя, че иде след тях ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна към Него и попита: Господи, кой е тоя, който ще Те предаде? 21 Него като видя, Петър каза на Исуса: Господи, а на този какво ще стане? 22 Исус му каза: Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е? Ти върви след Мене. 23 И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик няма да умре. Исус обаче не му рече, че няма да умре, но: Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е?
24 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно. 25 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не би побрал написаните книги. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи